Onderwijs

Op De Baarzen zijn de waarden autonomie, verantwoordelijkheiden betrokkenheid richtinggevend voor het handelen. Kinderen zullen keuzes moeten leren maken. Ze moeten leren omgaan met conflictsituaties en een bijdrage leveren aan een oplossing. Kinderen ontdekken en leren accepteren waar hun grenzen liggen. Ze leren elkaar respecteren, naar elkaar te luisteren, een mening te geven en rekening te houden met verschillen. Deze waarden zijn gevisualiseerd in de afbeelding hierboven.

Onderste vis:
Vanuit een positieve grondhouding hechten wij waarde aan autonomie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

In een goede balans zorgen deze waarden voor een veilige leer- en werkomgeving.

Middelste vis:
Uit deze waarden vloeien onze onderwijsprincipes:
het zelfstandigheidprincipe, het (zelf-) verantwoordelijkheidsprincipe, het sociale principe.

Bovenste vis:
Deze principes komen terug in ons dagelijks handelen: denk aan dag- en weektaak, de planlijn in de onderbouw, de keuze voor Leefstijl.

Onze school heeft een katholieke signatuur. Daarnaast staan we open voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke tradities. De samenstelling van de schoolbevolking is erg divers. Van ouders van leerlingen die op onze school worden toegelaten wordt verwacht dat zij de katholieke grondslag van de school respecteren.

We vinden het belangrijk dat de school een gemeenschap is waarin verbondenheid bestaat tussen mensen: openheid, tolerantie en belangstelling voor elkaar.